صد سال پرسش: از «چه باید کرد؟» دیروز تا «چه نباید کرد؟» امروز

نویسنده: آساره آسا تأملاتی پیش از مکررگویی در باب حزب، تشکیلات، طبقه، آگاهی و وظایف «ما» صد و اندی سال از انتشار جزوۀ «چه باید … ادامه خواندن صد سال پرسش: از «چه باید کرد؟» دیروز تا «چه نباید کرد؟» امروز