کمون در قدرت

تألیف: آنری گیمَن، ترجمه: آساره آسا[1] در ابتدا ذکر سه ملاحظۀ مقدماتی ضروری است؛ اولین ملاحظه: تقریباً همیشه وقتی از کمون صحبت به میان می … ادامه خواندن کمون در قدرت